Historia Koła

Działo się  to 18 grudnia 1945 roku w Rakoniewicach  z inicjatywy Sekretarza Zarządu Gminnego w Rakoniewicach  Kol. Edmunda Kubali zebrali się w lokalu Kol. Jakuba Michalskiego przy Rynku nr 7 :

1. Kazimierz Grześ           –  handlarz owoców

2. Stefan Julski                 –  mistrz malarski

3. Edmund Kubala            – Sekretarz Zarządu Gminy

4. Leon Marciniak             – ogrodnik

5. Stanisław Myssak          – leśniczy majątku Rakoniewice

6. Jakub Michalski             – restaurator

7. Jan Woźniak                  – Wójt Gminy Rakoniewice

8. Antoni Walorczyk         – kierownik banku.

Na tym zebraniu wybrano pierwszy zarząd Koła w składzie:

Jan Woźniak           – Prezes

Edmund Kubala      – Sekretarz

Jakub Michalski      – Łowczy

Antoni Walorczyk   – Skarbnik.

W dniu 24 lutego 1946 roku wpisano w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie pod numerem 22 , Polski Związek Łowiecki Koło w Rakoniewicach, a terenem działalności Kola było Miasto i Gmina Rakoniewice. W miesiącu wrześniu 1946r złożyło egzamin łowiecki pierwszych 10 członków Koła. W listopadzie i grudniu tegoż roku zorganizowano pierwsze polowania zbiorowe na zające, strzelono 667sztuk.

 

Lata 1947 – 1952

To dalszy okres w którym brak było regulacji prawnych dotyczących łowiectwa. Koło nie sporządzało planów łowieckich, prace hodowlane polegały głównie na ochronie łowisk – odstrzale drapieżników, walka z kłusownictwem i pomoc zwierzynie w okresie zimowym. Głównym gatunkiem zwierzyny, na, który polowano to zające.

W 1952r  Koło Rakoniewice połączyło się z Kołem „Łoś” Jabłonna.

Przełomową datą dla polskiego łowiectwa, w tym również dla naszego Koła był dzień 29 października 1952r,w którym ukazał się Dekret o Prawie Łowieckim.

W tym roku Koło w Rakoniewicach zarejestrowano w Wojewódzkiej Radzie Łowieckiej w Poznaniu nadając mu numer 146. Nazwa Koła brzmiała:

Polski Związek Łowiecki

Koło Łowieckie nr 146

w Rakoniewicach

 

W skład Zarządu weszli:

Stefan Nowak –Prezes

Leon Bocer – Sekretarz

Leon Marciniak – Łowczy

Antoni Walorczyk – Skarbnik.

W dniu 22 lipca 1953 roku przyjęto na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków ramowy Statut Koła Łowieckiego.

W dniu 21 września 1954 roku podpisano pierwszą umowę na dzierżawy obwodu nr 269 o pow. 7005 ha.

Ogromnym wydarzeniem w roku gospodarczym 1956/57 było otrzymanie drugiego obwodu łowieckiego nr 273 o pow. 5540 ha. Stan osobowy Kola wynosił wówczas 25 myśliwych. Godnym podkreślenia był fakt zinwentaryzowania 17 cietrzewi, z których pozyskano jednego. Niepokojącym natomiast zjawiskiem stał się gwałtowny spadek zajęcy i kuropatw. Na 13 polowaniach odstrzelono tylko 317 zajęcy.

Na Powiatowym Zjeździe Delegatów Łowieckich w maju 1958 r Łowczym Powiatowym wybrano Kol. Leona Marciniaka a Sekretarzem Kol. Antoniego Walorczyka.

Lata 1959-1975

Sejm uchwalił w dniu 17 czerwca 1959r Ustawę o Hodowli, Ochronie Zwierząt Łownych i Prawie Łowieckim. Walne Zebranie w dniu 7 lutego 1960 roku przyjęło nowy statut Koła. Zgodnie ze statutem wybrano na okres 2 lat nowy Zarząd Koła w składzie:

Stefan Nowak – Prezes

Leon Marciniak –Łowczy

Feliks Janowicz – Sekretarz

Antoni Walorczyk – Skarbnik

W sezonie 1963/64 Koło podjęło decyzję o introdukcji bażantów. Zakupiono 350 sztuk bażantów.

Sezon 1964/65 to okres starań o ponowne wydzierżawienie dotychczas użytkowanych obwodów na dalsze 10 lat. W dniu 16 listopada 1964r nowe umowy zostały podpisane.

W sezonie 1969/70 wystąpiła „zima stulecia”, stwierdzono znaczne upadki zwierząt. Wstrzymano odstrzał saren i koźląt.

W sezonie 1970/71 nastąpiły zmiany w składzie Zarządu.

W 1971 roku przy głównym udziale członków naszego Koła, a zwłaszcza Kol. Albina Łąckiego – głównego koordynatora, zorganizowano powiatową wystawę łowiecką w Wolsztynie.

W sierpniu 1973 roku znowelizowana została ustawa łowiecka. Zgodnie z nowelizacją przejęliśmy obowiązki hodowli i ochrony zwierzyny na dzierżawionych obwodach oraz partycypację w wypłaconych odszkodowaniach za szkody wyrządzone przez zwierzynę.

W 1974 roku przedłużona została umowa dzierżawy obwodów do 31 marca 1975 roku.

W 1975 roku podpisano na 10 lat nowe umowy dzierżawy na dotychczasowe obwody łowieckie. W związku nowym podziałem administracyjnym państwa, dokonano zmian w numeracji obwodów, 139 – Poznań , 2 – Leszno, 50 – Zielona Góra.

Decyzją Zarządu Wojewódzkiego PZŁ w Poznaniu zmieniono dotychczasowy numer Koła 136 na nowy numer 37.

Lata 1976 – 1994

W dniu 30 maja 1976 roku Zarząd Koła zorganizował bal myśliwski z okazji 30-lecia istnienia Koła.

W 1976 roku przyjęto uchwałą Walnego Zebrania nazwę Koła „KACZOR”.

W sezonie 1977/78 stwierdzono występowanie w naszych obwodach choroby zajęcy i królików – myxomatozy. Wojewodowie wstrzymali polowania na zające.

Na Walnym Zebraniu w kwietniu 1981r został wybrany nowy Zarząd w składzie:

Zygmunt Kulesza – Prezes

Władysław Heinrych – Łowczy

Antoni Walorczyk – Skarbnik

Mieczysław Kruk – Sekretarz

W sezonie 1981/82 wprowadzony został stan wojenny. Zawieszono działalność Koła, zabrano myśliwym do depozytu broń.

Sezon 1983/84 to dalszy spadek pogłowia zwierzyny drobnej, natomiast wzrost pogłowia zwierzyny grubej.

Rok 1985 to czterdziestolecie istnienia Koła oraz rok karkołomnych starań o odnowienie umów dzierżawnych na następne 10 lat. Ostatnią podpisano w lipcu 1985r, mimo, że dotychczasowe wygasły 31,03,1985r.  Jednym z warunków podpisania umów było 300 ha obwodu na jednego członka. Przyjęto nowy statut Koła w oparciu, o który przedłużono kadencję Zarządu Koła na dalsze 2 lata.

Z końcem sezonu 86/87 Koło liczyło już 43 członków.                                      W dniu 30,04,1988r w tajnych wyborach wybrano nowy Zarząd Koła.

Zygmunt Kulesza – Prezes

Sylwester Mańczak – Wiceprezes

Władysław Heinrich – Łowczy

Stanisław Sławiński – Podłowczy

Mieczysław Kruk – Sekretarz

Antoni Walorczyk – Skarbnik

Kazimierz Marciniak – Członek Zarzadu

W 1991 roku zmarł Kol. Leśniczak Rajmund były prezes koła i członek komisji rewizyjnej.

W 45 rocznicę Koła zorganizowano bal myśliwski.

W 1991 roku wybrano Zarząd w niezmienionym składzie. Stan Koła wynosił 45 członków. Zakupiono 17 sztuk danieli. Wypuszczono 7 sztuk w obwodzie nr 50 i 10 sztuk w obwodzie nr 139. obecnie ich stan wynosi około 130 szt. a ich pozyskanie 33szt.

Rok 1993 to rok obchodów 70-cio-lecia PZŁ.

Mamy 45 członków Koła. Na jednego członka przypada 290 ha obwodu.

W dniu 23,04,1994 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła. Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej pozostał bez zmian.

W sezonie łowieckim 1994/95 wygasły umowy dzierżawy obwodów łowieckich. Przedłużono je na dalsze 2 lata. Trwają intensywne działania Zarządu Koła celem utrzymania dotychczasowych obwodów na dalsze 10 lat.

Mamy nową ustawę łowiecką. Rozwiane zostały obawy o utratę możliwości polowania przez większość członków.

 

Lata 1995- 2000

Sezon 1995/96 zbiegł się z uroczyście obchodzonymi przez PZŁ rocznicami jak:

–         135 rocznica powstania 94/95 w Wielkim Księstwie Poznańskim t. zw. „ Towarzystwa Łowieckiego”,

–         75 rocznicy założenia w Poznaniu Polskiego Związku Myśliwych.

Na uroczystej akademii w związku z tymi rocznicami brali udział przedstawiciele naszego Koła.

W dniu 18 grudnia 1995r minęła 50 rocznica działalności Koła. Z tej okazji Zarząd zorganizował  wystawę łowiecką,oraz uroczystą akademię i bal myśliwski.

 W dniu 17 lutego 1996 r weszła w życie nowa ustawa „PRAWO ŁOWIECKIE”.

Na Walnym Zebraniu w dniu 26,04,1997r ponownie wybrano ten sam skład Zarządu.

Sezon łowiecki 1997/98 Zarząd Koła rozpoczął w pełnym składzie, do dnia 19 stycznia 1998r, kiedy to odszedł od nas w „Krainę Wiecznych Łowów” śp. kol. Antoni Walorczyk, założyciel naszego koła, nieprzerwanie pełniący obowiązki skarbnika przez 52 lata. Odznaczony Brązowym, Srebrnym, Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, oraz „Złomem”.

W sezonie tym podpisano nowe umowy dzierżawne na wszystkie obwody.

W dniu 10 marca 96 dokonano zakupu „torfowisk” o pow. 23,95 ha jest to matecznik zwierzyny w naszym kole.

W sezonie 97/98 rozpoczęto znakowanie ubitej zwierzyny.

W sezonie 1998/99 obowiązki skarbnika objął kol. Mieczysław Kruk a sekretarza kol. Kazimierz Marciniak.

Należy w tym miejscu podkreślić, że Zarząd w tym składzie prowadzi działalność koła od 1981r do dnia dzisiejszego.

W dniu 18 grudnia 2000r minęła 55 rocznica założenia naszego koła.

Z tej okazji Zarząd zorganizował uroczystą akademię i bal myśliwski.

 

Lata 2001- 2005

Na Walnym Zebraniu w 2000r podjęto uchwałę o podjęcie przygotowań do introdukcji dzikiego królika. Przygotowano miejsce na terenie obwodu 139 i w 2001r wypuszczono pierwsze 20 szt. królików.

W sezonie 2002/2003 zakupiono komputer w celu ułatwienia pracy skarbnika koła. Zakupiono dalsze 30 szt. królików i wypuszczono na terenie obwodu nr 2.

Sezon 2003/2004 koło liczy już 46 członków. Na Walnym Zebraniu padła propozycja budowy stałego miejsca spotkań myśliwych w terenie.

Środowiskowo socjalna charakterystyka koła.

W dniu rejestracji koło liczyło 10 członków. Skład liczebny koła w okresie istnienia zmieniał się, by w dniu swych 60 letnich urodzin osiągnąć stan 47 członków macierzystych oraz trzech stażystów. Uprawnienia selekcjonerskie posiada 90% członków koła. Członkami są obecnie ludzie z różnych środowisk zawodowych. Polują razem rolnicy, lekarze, dyrektorzy, robotnicy, pracownicy administracji, biznesmeni, emeryci i renciści. Wszystkich łączy pasja łowiecka. Należy tu wspomnieć kolegów, którzy  odeszli z naszego grona do krainy wiecznych łowów: Kubiak Leon, Kubala Edmund, Grześ Kazimierz, Bocer Leon, Michalski Jakub, Woźniak Jan, Nowak Stefan, Julski Stefan, Pluskota Jan, Kulus Andrzej, Myssak Stanisław, Myssak Ludwik, Prałat Jerzy, Stachecki Wawrzyn, Leśniczak Rajmund, Zielonka Kazimierz, Marciniak Leon, Szymendera Władysław, Czapczyk Marian, Walorczyk Antoni, Zenon Nadolny. Pamięć o nich jest naszym niematerialnym bezcennym dorobkiem. Cześć ich pamięci.

Tradycje łowieckie w naszym kole kultywują całe rodziny nawet czteroosobowe i w większości przypadków dwupokoleniowe. W kole poluje jedna kobieta, kol. Katarzyna Marciniak, wnuczka założyciela koła śp. Leona Marciniaka, założyciela koła i wieloletniego Łowczego.

Działalność członków koła w strukturach PZŁ.

 Członkowie nasi byli wybierani do władz PZŁ i tak:

–         kol. Leon Marciniak – Łowczy Powiatowy Zarządu w Wolsztynie, Członek Wojewódzkiej Rady PZŁ w Poznaniu,

–         kol. Antoni Walorczyk – Sekretarz Zarządu Powiatowego w Wolsztynie,

–         kol. Sylwester Mańczak – Wiceprzewodniczący ZW PZŁ w Lesznie i                                                                                                                                                                                                Członek WRŁ PZŁ w Lesznie od 1995r,

–    kol. Rafał Kruk – Członek Zarządu Gniazda Sokolników PZŁ od 2002r.

 

Gospodarka łowiecka

Koło Łowieckie Nr 37 „KACZOR” w Rakoniewicach gospodaruje obecnie na trzech obwodach łowieckich:

–         Obwód Nr 350  – pow. ogółem 4900 ha – w tym pow. leśna 1141 ha      

/sklasyfikowany jako bardzo dobry/,

–         Obwód Nr 357  – pow. ogółem 4158 ha – w tym pow. leśnej 820 ha

/sklasyfikowany jako średni/,

–         Obwód Nr 359 – pow. ogółem  3800 ha – w tym pow. leśnej 720 ha

/sklasyfikowany jako średni/.

Obecny stan urządzeń wynosi:

– paśniki –  29 szt.

– ambony – 83 szt.

– lizawki –  140 szt.

Pozyskanie zwierzyny w latach 1947-1952 wynosiło:

Rok Zające Lisy Kuropatwy Kaczki Jelenie Sarny Dziki
1947 1048 2 150 2 17
1948 1076 3 56 26 20
1949 1196 4 64 36 19 1
1950 910 4 Brak danych 1 22 1
1951 1257 2 Brak danych 3 23 3
1952 840 48 62 14 4

A w sezonie 2005/2006 plan pozyskania wynosi:

Jelenie 43
Daniele 47
Sarny 118
Dziki 180
Zające 0
Kuropatwy 0
Lisy 130

Zwalczanie kłusownictwa

Łowiectwo tak jak każda inna dziedzina działalności człowieka ma swój margines . Działają tu ci, dla których zrozumienie praw natury jest zbyt trudne. Niszczą lub usiłują wejść w posiadanie tego co inni wypracują. Na terenie naszych obwodów miały i mają miejsce przypadki kłusownictwa. Ich skala jest jednak marginalna. Dzięki zaangażowaniu naszych myśliwych i współpracą z Strażą Leśną i Policją, miejscową ludnością udaje się to zminimalizować. Jednym z najbardziej dotkliwych i bulwersujących był fakt znalezienia w 2003 roku dwóch skłusowanych danieli byków, znalezionych przy drodze z odbitym porożem. Przypadek ten mimo nie wykrycia sprawcy jest dla nas sygnałem do dalszej wzmożonej czujności nad ochroną łowisk.

Strzelectwo myśliwskie

Koło nasze odnosiło i odnosi sukcesy w strzelectwie myśliwskim.

Koło organizuje corocznie zawody strzeleckie, wyłaniające drużynę do reprezentacji koła w zawodach okręgowych i innych strzeleckich imprezach. Jeden z naszych kolegów, Kazimierz Marciniak posiada uprawnienia sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego, pod kierunkiem którego odbywa się też co roczne przestrzelanie broni i techniczny jej przegląd, oraz obowiązkowy trening strzelecki. Daje to nam efekty w postaci minimalnych ilości postrzałków i przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa na polowaniach.

Kolega Jarosław Przybyła wielokrotnie reprezentował nas na wielu zawodach zdobywając szereg tytułów do zdobytego w 1997 roku Wicemistrza Polski w Strzelectwie Myśliwskim włącznie.

Członkowie naszego koła brali czynny udział w budowie strzelnicy myśliwskiej w Antoninku. Koło nasze jest również inicjatorem budowy strzelnicy w Krutli k.Wolsztna. Wpisało się też w jej budowę czynnie i finansowo.

Kultura i tradycje łowieckie

W kole staraliśmy i staramy się kultywować tradycje i obyczaje myśliwskie. Od zawsze z dużą oprawą organizowane są polowania zbiorowe, na których wręcza się złomy, gra sygnały myśliwskie, układa pokot, oraz tradycyjnie na polowaniu „Hubertowskim” odbywa się ślubowanie nowo wstępujących myśliwych i pasowanie na „Rycerzy Św. Huberta”. Obyczaje łowieckie zawsze zachowywane są też przy okazji polowań dewizowych, pokazujących nasze tradycje łowieckie.

Współpracujemy też ze szkołami poprzez organizowanie spotkań z młodzieżą, organizowanie wystaw, oraz zbiorem karmy dla zwierzyny zawsze propagując ojczystą przyrodę i łowiectwo. Wielkie zasługi w tej sprawie miał nasz kolega Albin Łącki – wydawca wielu książek, doskonały rysownik, kolekcjoner wielu okazów flory i fauny zarówno krajowej jak i zagranicznej, doskonały preparator. Postać wielce zasłużona nie tylko dla koła, ale również dla całego łowiectwa i  ojczystej przyrody.

Stosunki międzyludzkie w naszym kole zawsze układały się bardzo dobrze świadczy o tym chociażby fakt, iż nigdy nie było żadnych spraw, które musiałyby rozstrzygać władze PZŁ lub Rzecznik Dyscyplinarny.

Kynologia i sokolnictwo

Nasz kol. Rafał Kruk jest członkiem Gniazda Sokolników PZŁ. Zajmuje się hodowlą sokołów od roku 1990.

Członkowie koła zajmują się też hodowlą psów myśliwskich, dzikarzy, posokowców, oraz do polowań na ptactwo.

Odznaczenia łowieckie

Członkowie nasi byli też wielokrotnie odznaczani medalami za zasługi łowieckie. W całym okresie odznaczono:

–         Złomem – kol. Antoniego Walorczyka, Zenona Nadolnego, Sylwestra Mańczaka, Zygmunt Kulesza, Władysław heinrich. Złomem odznaczono też nasz Koło.

–         Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej – 8 członków,

–         Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej – 14 członków

–         Brązowym Medalem Zasługi łowieckiej – 18 członków

–         Medale Zasłużony dla Łowiectwa Wielkopolskiego otrzymało – 14 członków.

Podsumowanie

60-letni okres historii Koła Łowieckiego Nr 37 „KACZOR” w Rakoniewicach został spisany w kronice koła, którą od jego założenia do swojej śmierci prowadził nasz wspaniały niezapomniany śp. kol. Antoni Walorczk. Ciąg dalszy dziejów koła spisywali kol. Rafał Kruk, a obecnie nasz diana kol. Lidia Leśniczak. Jest to skarbnica wiedzy o dziejach naszego koła, do której zaglądamy przy różnych okazjach, wspominając naszą historie.

Obecnie koło liczy 46 członków i 1 stażysta.

W 1981r został wybrany Zarząd Koła w składzie:

– Zygmunt Kulesza – Prezes

– Sylwester Mańczak – Viceprezes

– Władysław Heinrich – Łowczy

– Mieczysław Kruk – Skarbnik

– Kazimierz Marciniak – Sekretarz.

 Zarząd w tym składie działał bez przerwy do 2010r, zawsze bardzo dobrze współpracując z Radą Okręgową PZŁ w Poznaniu a wcześniej jeszcze z Radą Okręgową w Lesznie i w Zielonej Górze, oraz z Nadleśnictwami w Wolsztynie Grodzisku Wlkp., i Kościanie, jak również z organami władzy samorządowej.

Członkowie Koła Nr 37 „KACZOR” w Rakoniewicach na Walnym Zebraniu w dniu 23 kwietnia 2004r podjęli uchwałę o zorganizowaniu bardzo uroczystych obchodów 60-lecia istnienia Koła.

Zarząd Koła opracował program obchodów:

  1. Rok 2005 jest rokiem jubileuszowym.
  2. W czerwcu 2005r zorganizować Zawody Strzeleckie o Puchar 60-Lecia Koła.
  3. W lipcu 2005r zorganizować „piknik” połączony z odsłonięciem kamiennego obelisku upamiętniającego 60-lecie istnienia koła, ustawionego na terenie obwodu nr 359 na własnej zakupionej ziemi.
  4. W listopadzie zorganizować uroczyste polowanie z zaproszonymi gośćmi.
  5. Ufundować Sztandar Koła.
  6. Wydać broszurę o działalności koła w 60-leciu, jak również nagłośnić obchody w prasie i lokalnych mediach.
  7. Umundurować wszystkich członków.
  8. W styczniu 2006r zakończenie obchodów uroczystym wręczeniem sztandaru, odznaczeniami i balem dla członków i ich żon, oraz licznie zaproszonych gości.

KU CZCI ŚW. HUBERTA

DARZ BÓR !!!